Doplňující informace k uplatnění základní slevy na DPFO u poplatníků pobírajících starobní důchod

02.09.2014 7:52

V souvislosti s nálezem ústavního soudu, ze kterého vyplývá, že si pracující důchodci budou moci ve zdaňovacím období roku 2014 uplatnit základní slevu dani z příjmů fyzických osob bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu, bychom rádi doplnili reakci finanční správy ČR. Zaměstnanecký poměr Pokud zaměstnanec (starobní důchodce) podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení poplatníka“) na zdaňovací období roku 2014, ve kterém z důvodu pobírání starobního důchodu k datu 1. 1. 2014 neuplatnil základu slevu, provede v prohlášení poplatníka změnu. Ke změně zaměstnavatel přihlédne počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé za kalendářní měsíc srpen. Pokud zaměstnanec v prohlášení poplatníka uplatnil slevu na dani, ale zaměstnavatel slevu při výpočtu záloh na daň nezohlednil, zohlední zaměstnavatel slevu poplatníka automaticky počínaje srpnem 2014. Zohlednění slevy na poplatníka za měsíce leden až červenec 2014 je možné až v rámci ročního zúčtování záloh za zdaňovací období roku 2014, o které zaměstnanec požádá zaměstnavatele do 15. února 2015.

Poplatník podávající daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní slevu na poplatníka je možné uplatnit v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014.

Uplatnění slevy za zdaňovací období roku 2013

Zatím není možné, aby starobní důchodce uplatnil základní slevu na DPFO za zdaňovací období roku 2013.

Zpět