Prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň

27.10.2020 16:37

V souvislosti s nouzovým stavem promíjí ministryně financí příslušenství daně a zálohy na daň ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí (zde) správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z činnosti, která byla zakázána nebo omezena Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.


Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1021) je prominut úrok z prodlení u měsíčních plátcůza zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020.

Plátcům DPH je dále hromadně prominuta daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1079) úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020.


Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Rozhodnutím dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů, splatných v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020.

Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné.


Daň silniční

Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty definované v Rozhodnutí jsou prominuty všechny zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného daňového přiznání.

 

Podrobné znění informací Finanční Správy (zdroj):
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969

Zpět