Daň z nemovitosti – změny platné od 1.1.2014

01.01.2014 12:02

V souvislosti se změnou daně z nemovitých věcí vzniká některým poplatníkům povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i v případě, že žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. Povinnost podat daňové přiznání se týká i poplatníků, u kterých dojde ke snížení daňové povinnosti. Přiznání je nutné podat do 31. ledna 2014.

Snížení daňové povinnosti přichází v úvahu v následujících případech:

  • U staveb užívaných pro podnikání se nově nepovažuje za nadzemní podlaží takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. Může tedy dojí ke snížení počtu podlaží, a tím i ke snížení daně z nemovitých věcí.
  • Stavby vleček nově nejsou předmětem daně ze staveb, ale předmětem daně z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání.
  • Inženýrské stavby nejsou předmětem daně ze staveb a jednotek, pokud nejsou uvedeny jako zdanitelné stavby v příloze k zákonu o dani z nemovitých věcí. Jde zejména o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.

Zvýšení daňové povinnosti přichází v úvahu v následujících případech:

  • Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky subjekt, který není vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Takový poplatník je povinen podat v roce 2014 daňové přiznání.
  • Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb budou po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení nebo stavby pro veřejnou dopravu. Není-li takováto stavba dokončena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.
Zpět