Jsme členem skupiny TRA

Česky English Deutsch Español

Novinky

Prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň

27.10.2020 16:37

V souvislosti s nouzovým stavem promíjí ministryně financí příslušenství daně a zálohy na daň ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí (zde) správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z činnosti, která byla zakázána nebo omezena Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.


Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1021) je prominut úrok z prodlení u měsíčních plátcůza zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020.

Plátcům DPH je dále hromadně prominuta daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a bezúplatné dodání zboží nebo bezúplatné poskytnutí služby pro vybrané subjekty v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1079) úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020, popř. na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období III. čtvrtletí 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020.


Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Rozhodnutím dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob podle § 38a odst. 3 nebo 4 zákona o daních z příjmů, splatných v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020.

Prominutím zálohy na daň z příjmů nedochází k prominutí daně samotné.


Daň silniční

Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty definované v Rozhodnutí jsou prominuty všechny zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného daňového přiznání.

 

Podrobné znění informací Finanční Správy (zdroj):
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/Informace-FS-k-prominuti-dane-10969

Oznámení o omezení sekretariátu z důvodu nařízení vlády

23.03.2020 17:13

 
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že z důvodu nařízení vlády o omezení pohybu obyvatel ČR, nebudeme k zastižení v kanceláři ve standardní pracovní dobu. V tuto chvíli je sekretariát otevřen každý pracovní den od 9:00 do 12:30. Pokud nás budete kontaktovat v jinou dobu, použijte prosím e-mailovou komunikaci – sekretariat@ucetnispol.eu, nebo zavolejte na sekreteriát na mobilní telefon +420 608 118 010. Děkujeme za pochopení, Tým ÚČETNÍ s.r.o.

Změny a novinky roku 2020

03.01.2020 18:19

S novým rokem přichází změny, které potřebujete znát. Zde jsme pro Vás shrnuli novinky v daních, mzdách, důchodech i ve finančních službách.

Zvýšení minimální a minimální zaručené mzdy

Minimální mzda letos vzroste ze 13 350 Kč na 14 600 Kč. Zaměstnanci pobírající minimální mzdu si tak polepší o 1250 Kč. Minimální mzda se tím zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy. Vzrostou také platy státních zaměstnanců. Zvýšení čeká všechny zaměstnance pobírající tabulkový plat, a to plošně o 1500 Kč. Mimo to dojde ke zrušení 1. platové třídy. Pracovníci, kteří patřili do první (nejnižší) platové třídy, budou nově patřit do 2. platové třídy. Jedná se například o kuchařky, knihovnice, uvaděčky v divadle a další. Tito zaměstnanci si tak polepší o více než 1500 Kč, a to zhruba o dalších 3,5 %.  

Zvýšení záloh na zdravotním pojištění

Jednou ze záloh, která se od ledna zvýšila, je záloha na zdravotní pojištění. Vyměřovací základ pro její výpočet tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Násobí se částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy 34 835 Kč. Polovina průměrné mzdy činí 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení 17 418 Kč. Výši minimální zálohy tedy získáme: 17 418 × 13,5 = 2351,43. Po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 2352 Kč. V roce 2019 byla minimální záloha 2208 Kč. V letošním roce si připlatíte 144 Kč. Záloha na sociální, respektive důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (v případě, že samostatně výdělečnou činnost provozujete po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění pak činí 29,2 %. Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8709 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Minimální záloha pro rok 2020 tedy činí 2544 Kč (8709 × 0,292 = 2543,028, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čili 2544).  

Od ledna 2020 začnou platit eNeschopenky

Smyslem eNeschopenek je urychlení předávání informací a dokumentace mezi zaměstnavateli, lékaři a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nemocným díky eNeschopenkám odpadne povinnost předávat zaměstnavateli klasický pětidílný propisovací formulář, jako tomu bylo dosud. Papírových dokladů se ale nezbavíte úplně.  

Dávky a důchody

Od ledna dochází k automatickému zvýšení důchodů, a to nejen díky valorizaci. U starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů tedy od ledna 2020 došlo:
  • ke zvýšení základní výměry o 220 Kč měsíčně z 3270 Kč na 3490 Kč,
  • ke zvýšení procentní výměry o 5,2 % a navíc ještě o dalších 151 Kč.
Konkrétní výši valorizace pro příští rok vzhledem k současné úrovni měsíční penze najdete u vybraných případů v následující tabulce.   Zdroj a podrobnější informace: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2020-v-kostce/

Zaměstnavatel a povinnosti vyplývající z GDPR

06.08.2018 7:37

Dne 29.6.2018 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR. V článku 6 GDPR bod 1. pod písm. c) je uvedeno, že zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je zákonné, je-li nezbytné pro splnění právních povinností, které se na zaměstnavatele vztahují. V uvedeném případě může zaměstnavatel daně ze závislé činnosti pro účely zdanění příjmů zaměstnance v rozsahu, v jakém to požaduje zákon o daních z příjmů, zpracovávat osobní údaje, a to bez souhlasu zaměstnance. Úplné znění sdělení GFŘ naleznete zde: www.financnisprava.cz